Vetenskapliga artiklar och monografier
Scientific articles and monographs

2021

”Svenskarna och deras heliga skrift”. I:  Kurt Almqvist, Louise Belfrage och Nathan Shachar (red.): Svenskarna och det heliga landet. (Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.) Stockholm: Bokförlaget Stolpe. Sid. 53–65.

2020

”Översättning – språkhistoria – stormakt. Det karolinska Janusansiktet.”  I: Daniel Sävborg, Eva Liina Asu & Anu Laanemets (red.) Språkmöte och språkhistoria. Studier i svensk språkhistoria 15. Nordistica tartuensia 21. Tartu: University of Tartu Press. Sid. 31–57.

2019

”Punctuation: Providing the Setting for Translation?” I: Punctuation: Past & Present. Papers Presented at a Symposium at The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm, March 2–3, 2017. (Studia Neophilologica 2018, Vol 90, No. S1.) Sid. 37–49. DOI: 0.1080/00393274.2018.1531254

”Jöns Budde. En senmedeltida proffsskribent.” I: Charlotte Cederbom, Olle Ferm och Staffan Nyström (utg.): Nådendal – Vallis Gratiae. Finlands Birgittakloster. (Runica et Mediӕvalia. Scripta minora 10.) Stockholm 2018. Sid. 27–41.

”Jöns Budde – Finlands förste litteratör.” I: Marika Tandefelt (red.), Finländsk svenska från medeltid till 1860. (Svenskan i Finland – i dag och i går III:1.) Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. S. 97–126.

2017

”A D 1526: The Beginning or the End of the Beginning? Humanist Bibles in Sweden.” I: J. Adams & M. Bampi (red.) Beyond the Piraeus Lion. East Norse Studies from Venice.  (Selskab for Østnordisk filologi 2.) Odense: Syddansk Universitetsforlag. S. 237–249.

TRIX. Translation index – ett sätt att studera översättning. Bil. 1. Analysexempel. Bil. 2: Lathund.”
2015

”Chivalry and the Scriptures.” I: The Eufemiavisor and Courtly Culture. Time, Texts and Cultural Transfer. Papers from a Symposium in Stockholm 1113 October 2012. KVHAA. Konferenser 88. Stockholm. Sid. 255–272.

2014

”Den osedda doktrinen. Något om att skriva en svensk översättningshistoria.” Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2014. Sid. 27–51.

2013

”Schwedische Editionen des 17. und 18. Jahrhunderts.” I: Paula Henrikson & Christian Janss (utg.): Geschichte der Edition in Skandinavien. (Bausteine zur Geschichte der Edition. Band 4. Herausg. von R. Nutt-Kofoth und B. Plachta.) De Gruyter. S. 375–404.

2012

”Kringla heimsins—Jordennes krets—Orbis terrarum.  The translation of Snorri Sturluson’s work in Caroline Sweden.” I: Scripta islandica 63/2012. Uppsala. S. 93–126.
Scripta islandica 63 som fulltext

”Gutniska.” I: Andersson, Bo & Raag, Raimo (red.): Från Nyens skans till Nya Sverige. Språken i det Svenska Riket under 1600-talet.” (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 78.) S. 70–87.

2011

”Jöns Budde och eftervärlden. En presentation, en forskningsrapsodi – och några spekulationer.” I: Lars Wollin (red.): Bilden av Budde. Studier kring en svensk språkpionjär. Åbo: Åbo Akademis förlag. S. 9–41. Även: Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter 95. S. 9–35.

”From Latin and Swedish to Latin in Swedish. On the early modern emergence of a professional vernacular variety in Sweden.”  I: Britt-Louise Gunnarsson (red.): Languages of Science in the Eighteenth Century. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. S. 123–139.

”Nystavare med förbehåll. Sophia Elisabet Brenner i svensk språkhistoria.” I: Valborg Lindgärde & Arne Jönsson & Elisabet Göransson (red.): Wår lärda skalde-fru. Sophia Elisabet Brenner och hennes tid. Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. S. 347–373.

2010

”Sub præsidio Stobæi. Om karolinska dissertationer i lundatappning.” I: Gunilla Byrman & Anna Gustafsson & Henrik Rahm (red.): Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010. Lund. S. 377–387.

”Philologia rediviva. Gammal nordistik – och nygammal.” I: Maj Reinhammar & Lennart Elmevik (utg.): Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 113.) Stockholm: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.) S. 231–240.

”Imperialism och xenofobi– eller ett öppet system? Kring ett brytningsskede i den svenska översättningens språkhistoria.” I: Claes-Göran Holmberg och Per Erik Ljung (red.): IASS 2010 Proceedings. Översättning – adaptation, interpretation, transformation. Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3–7 augusti 2010. Lund.
Artikeln som pdf
Proceedings i fulltext

2009

”Inledning.” I: Lars Wollin (utg.): Thet Gothlendska Tungomålet. Språkkapitlet i Lars Neogards Gautauminning (1732). (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 108.) Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur. S. 13–153.

”Från sju bröder till kollektivt självmord. Något om finska romaner i svensk språkdräkt.” I: Kirsten M. Berg & Kaj Borg & Eva Ingman & Minna Sandelin & Anne-Maj Åberg (utg.): Festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009. Åbo universitet: Nordisk filologi. S. 190–207.
Hela publikationen som pdf

”Textframställning och genrer i nordisk medeltid. Originalproduktion – efterbildning – översättning.” I:  Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi 47. Helsingfors. S. 231–58.

”Svensk bibelöversättning.” I: Lars Kleberg (red.): Svenskt översättarlexikon.
Artikeln

”Jöns Budde.” I: Lars Kleberg (red.): Svenskt översättarlexikon.
Artikeln

2008

Brott och straff och Raskolnikow. Om boktitlar i 1800-talets litterära översättning.” I: Kristinn Jóhannesson et al. (red.): Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34.) Göteborg. S. 408–16.

”Hjärtats språk? – Latin, fackdiskurs, kodväxling.” I: Lotta Collin & Saara Haapamäki & Marketta Sundman & Lars Wollin (red.): Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen. Åbo Akademis förlag. Åbo. S. 287–97.

2007

”When the publishers took over the scene. Investigating 19th century fiction literature in Swedish, published in Sweden and Finland.” I: Brynja Svane & Morten Nøjgaard (red.): Réalisme, naturalisme et réception. – Problèmes esthétiques et idéologiques envisagés dans une perspective scandinave, française ou comparative. Studia Romanica Upsaliensia 72. Uppsala. S. 87–107.

”Öfversättaren i det nittonde seklet.” I Yvonne Lindqvist (red.): Gränslösa texter. Perspektiv på översättning. (Ord och stil. Språkvårdssamfundets skrifter 38. Uppsala. S. 163 –94.

”Die Heilige Birgitta und das Kloster Vadstena in der frühen schwedischen Sprachkultur.” I: Vera Johanterwage & Stefanie Würth (utg.): Übersetzen im skandinavischen Mittelalter. (Studia medievalia septentrionalia 14.) Wien: Fassbaender. S. 59–82.

”’Hoo haffuer honom lärdt then grammaticam?’ Die Flexion lateinischer Lehnwörter im älteren Schwedisch.” I: Christer Lindqvist & John Ole Askedal & Otto Erlend Nordgreen (red.): Hochdeutsch in Skandinavien III. III. internationales Symposium, Greifswald, 24.25. Mai 2002. (Osloer Beiträge zur Germanistik 38.) Frankfurt am Main: Lang. S. 33–50.

2006

”Gutamål och götisk dröm. En förmodern dialektbeskrivare.” I: Jan Ragnar Hagland (red.): Regional språkhistorie. Rapport frå eit seminar i regi av Det kongelige norske videnskabers selskab 14.-15. oktober 2005. (Det Kongelige norske videnskabers selskab 2006:1.) S. 47–64.

2005

”From Old Nordic to Early Modern Nordic: The language of the translations II: Swedish and Danish translations.”  Art. nr 133 i: O. Bandle & K. Braunmüller & L. Elmevik & G. Widmark (red.): The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 22:2.) Berlin: de Gruyter. S. 1201–13.

“The significance of translations for linguistic developments from the 16th to the end of the 18th century: The case of Swedish.”  Art. nr 152 i: O. Bandle & K. Braunmüller & L. Elmevik & G. Widmark (red.): The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 22:2.) Berlin: de Gruyter. S. 1357–61.

“The language of 19th and 20th centuries translations I: Swedish.”  Art. nr 167 i: O. Bandle & K. Braunmüller & L. Elmevik & G. Widmark (red.): The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 22:2.) Berlin: de Gruyter. S. 1506–12.

”Olaus Petri – Reformator, Bibelbearbeiter, Übersetzer.” I: Lennart Elmevik & Stefan Mähl & Kurt Ertich Schöndorf (red.): Niederdeutsch in Skandinavien V und VI. Akten des nordischen Symposiums ’Niederdeutsch in Skandinavien VI’ in Sigtuna, 24.–26.08.2001 mit einer Zusammenfassung der Vorträge des Symposiums ’Niederdeutsch in Skandinavien V’ in Fredrikstad, 17.-20.08.1994. (Osloer Beiträge zur Germanistik 36.) Frankfurt am Main: Lang. S. 169-82.

”Prosafiktion och nusvensk skriftspråksutveckling. Ett forskningsprojekt.” I: Lars Wollin & Maria Sarén (utg.): Fiktionens texter – och verklighetens. Skisser från ett projekt. (FILIS rapport 1.) Åbo: Åbo akademi. Inst. för språk och kultur: Svenska. S. 7–79.

2004

”Alfonso, vadstenabröderna och svenskans birgittinska europisering.” I: Oskar Bandle & Jürg Glauser & Stefanie Würth (red.):Verschränkung der Kulturen. Der Sprach- und Literaturaustausch zwischen Skandinavien und den deutschsprachigen Ländern. Zum 65. Geburtstag von Hans-Peter Naumann. (Beiträge zur nordischen Philologie 37.) Tübingen: Francke. S. [64]–76.

Inlåning och användning av latinska ord under (yngre) nysvensk tid. 2004. (ORDAT 23.) Göteborgs universitet. Institutionen för svenska språket.

”Salstahandskriften, vadstenatraditionen och den birgittinska svenskan.” I: Olle Ferm & Staffan Nyström (red.): Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld. En samling studier. (Runica et mediævalia. Scripta minora 10.) Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia och Kungl. Biblioteket.

”Språkhistoria och flerspråkighet – i samma språk?” I: Lennart Elmevik (utg.): Språkhistoria och flerspråkighet. Föredragen vid ett internationellt symposium i Uppsala 17–19 januari 2003. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 87.) Stockholm: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.) S. 145–66.

2003

”Olaus Magnus.” I: R. Müller, H. Beck et al. (red.): Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 22. Berlin, New York: De Gruyter. 2003. Sid. 78–80.

”Olaus Petri.” I: R. Müller, H. Beck et al. (red.): Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 22. Berlin, New York: De Gruyter. 2003. Sid. 80–82.

”Vadstena: variationens vagga? Om den äldsta icke-regionala variationen i svenskan.” I: Lars-Olof Delsing & Cecilia Falk & Gunlög Josefsson & Halldór Á. Sigurðsson (red.): Grammatik i fokus. Festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003. Vol. 1. Lund: Institutionen för nordiska språk. S. 235–43.

”Swedish and Swedish. On the origin of diglossia and social variation in the Swedish language.” In: K. Braunmülller & G. Ferraresi (red.): Aspects of Multilingualism in European Language History. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 2003. Sid. 145–71.

2002

“Nordic language history and the history of translation II: Swedish.” Art. nr 57 i: O. Bandle & K. Braunmüller & L. Elmevik & G. Widmark (red.): The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 22:1.) Berlin: de Gruyter. S. 511–18.

“Translations and interference by translation in Old Nordic II: Old Swedish and Old Danish.” Art. nr 112 i: O. Bandle & K. Braunmüller & L. Elmevik & G. Widmark (red.): The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 22:1.) Berlin: de Gruyter. S. 1005–14.

”Luther, Erasmus und die Vulgata in den Bibelübersetzungen der nordischen Reformation.” I: John Ole Askedal & Hans-Peter Naumann (red.): Hochdeutsch in Skandinavien. II. Internationales Symposium. Oslo, 19.–20. Mai 2000. (Osloer Beiträge zur Germanistik 31.) Frankfurt am Main: Lang. S. 9–26.

”’Att tala med bönder på böndernas sätt, men med lärde män på latin.’ Något om diglossisk och annan variation i svensk språkhistoria.” I: I. Sorvali & P. Rossi (red.): Svenskan i Finland 7. Föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland. Uleåborg 19–20 april 2002. Uleåborg 2002. Sid. 11–29.

2001

”När svenskan blev europeisk. Om översättning i svensk medeltid.” I:  Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi 40. Helsingfors. S. 117–49.

”Stjórn och Pentateukparafrasen. Ett samnordiskt dominikanprojekt i högmedeltiden?” I: Arkiv för nordisk filologi 116. S. [221]–299.

”Kavaljerernas intåg – och översättarnas. Franska kulturnedslag i det medeltida Sverige.” I: Hans Kronning (red.): Langage et référence: mélanges offerts à Kerstin Jonasson à l’occasion de ses soixante ans.  (Studia Romanica Upsaliensia 63.) Uppsala. S. [695]–707.

2000

”Guldåldersdrömmen. Ett filologiskt komplex. Tankar ur östnordisk synvinkel.” I: K. Jóhannesson & K. G. Johansson & L. Lönnroth (red.): Den fornnordiska texten i filologisk och litteraturvetenskaplig belysning. Göteborg 2000. Sid. 36–50.

”Birgittine Biography at Vadstena: a Bilingual Affair?” I: B. Morris & V. O’Mara (eds.) The Translation of the Works of St Birgitta of Sweden into the Medieval European Vernaculars. (The Medieval Translator 7.) Brepols (Turnhout, Belgien) 2000. Sid. 53–74.

”Aus deutscher Feder. Die Stellung des Deutschen in moderner schwedischer Belletristik.” I: H-P. Naumann & S. Müller (Hrsg.): Hochdeutsch in Skandinavien. (Beiträge zur Nordischen Philologie 28. Zürich.) Tübingen und Basel 2000. Sid. 235–251.

”Den europeiska treklövern. Källspråk och litterär kvalitet i svensk boköversättning.” I: B. Englund Dimitrova (red.): Översättning och tolkning. Rapport från ASLA:s höstsymposium Stockholm, 5–6 november 1998. Uppsala 2000. Sid. 347–59.

1999

”En svensk Alice i ett oöversättligt underland.” I: P.S. Post scriptum. Språkliga studier till minnet av Elsie Wijk-Andersson 22 april 1999. Uppsala. Sid. 16174.

1998

”Swedish Tradition”. I: Mona Baker (red.): Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge. 1998. Sid. 56370.

”Från Heliga Birgitta till Barbara Cartland. Kring den svenska översättningens språkhistoria.” I: Lars Kleberg (red.): Med andra ord. Texter om litterär översättning. Stockholm: Natur och Kultur. 1998. Sid. 6291.

”Svenskan – ett översättningsspråk?” I: Språkbruk 4 1998. Helsingfors. Sid.614.

”Den tidlösa narrkåpan. Ett medeltidsskämt och dess speglingar.” I: Aina Lundqvist et. al. (red.): Form innehåll effekt. Stilistiska och retoriska studier tillägnade Peter Cassirer på 65-årsdagen. Göteborg 1998. Sid. 32641.

1997

”The Lord-Abbot and his Texts.” I: O. Ferm & B. Morris (utg.): Master Golyas and Sweden. The Transformation of a Clerical Satire. Stockholm 1997. Sid. 31962.

1995

”Konungastyrelsen – en edition i tiden?” I: Språk och Stil 5 nf, 1995. Sid. 12151.

”The development of Swedish”. I: J. Delisle & J. Woodsworth (red.): Translators through History. Amsterdam & Philadelphia 1995. Sid. 4245.

”Traditionens språk och scenens. Språkhistoriska notiser kring svensk översättning.” I: Dialoger 33/95, sid. 2940.

1994

”Pådrivare eller vindflöjel? Översättaren i stilhistorien.” I: P. Cassirer (red.): Stilsymposiet i Göteborg 21 23 maj 1992. Göteborg 1994. Sid. 7191.

”Från Heliga Birgitta till Barbara Cartland. Kring den litterära översättningens språkhis­toria.” I: Tidskrift för litteraturvetenskap 34/1994, sid. 324.

1993

”Style. 1. East Norse.” I: Ph. Pulsiano (red.): Medieval Scandinavia: An Encyclopedia. 1993. (2 sidor.)

Translation in a European Community an Old Story. TÖI Rapport nr 4. Stockholm 1993.

1992

”Hat Jöns Budde im ’Catholicon’ geblättert? Niederdeutsches Lehngut in einem mittelal­terlichen schwedischen Wörterbuch.” I: L. Elmevik & K.E. Schöndorf (red.): Nieder­deutsch in Skandinavien III. Akten des 3. nordischen Symposions ’Niederdeutsch in Skandinavien’ in Sigtuna 17.20. August 1989. Zeitschrift für deutsche Philologie. Beiheft 6.Berlin 1992.Sid. 77–99.

Oc, ok och och. Konjunktion och variation i svenska medeltidshandskrifter.” I: Leve mångfalden! Tjugo uppsatser om språk tillägnade Barbro Söderberg. MINS 37. Stockholm 1992. Sid. 20721.

”Herr abboten och hans bröder. Ett censurfall i Vadstena med filologiska implikationer.” I: Språk och Stil 2 nf, 1992. Sid. 11346.

”Drömmen om Runverket. Johannes Bureus och den äldsta runologin.” I: L. Elmevik & L. Peterson (red.): Blandade runstudier 1. (Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Insti­tutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 6.) Uppsala 1992. Sid. 173–201.

1991

”Bibeln och språknormen.” I: Christer Åsberg (red.): Språket i Bibeln Bibeln i språket. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 76. Stockholm. Sid. 32–50.

”Två språk och flera skikt: uppenbarelsernas texttradition.” I: T. Nyberg (utg.): Birgitta, hendes værk og hendes klostre i Norden.(Odense University Studies in History and Social Sciences 150.) Odense 1991. Sid. 407–34.

”Från Donatus till modersmålet. Kring de nordiska grammatikpionjärerna.”I: M. Alenius m.fl (red.): Latin og nationalsprog i Norden efter reformationen. Konference 1.5. august 1987, Biskops-Arnö. (Renæssancestudier 5.) København 1991. Sid. 207–19.

”Ska vi forska om fornsvenska?” I:S-G. Malmgren& B. Ralph (red.): Studier i svensk språkhistoria 2. Göteborg 1991. Sid. 239–57.

”Literary Reception or Linguistic Reproduction? On Johannes Bureus and the Rise of Swedish Medieval Philology.” I: The Audience of the Sagas. The Eighth International Saga Conference. August 11–17, 1991, Gothenburg University. Preprints. Göteborg 1991. Sid. 366–75.

”The Monastery of Vadstena. Investigating the Great Translation Workshop in Medieval Scandinavia.” In: R. Ellis (utg.): The Medieval Translator II. Westfield Publications in Medieval Studies 5. London 1991. Sid. 65–88.

”Översättning – språkmöte och kulturförmedling.” I: E. Wijk-Andersson (red.): Kultur text språk eller Det finns mer i en text än ord. Uppsala 1991. Sid. 39–52.

1988

”Nordiska språk – ett modernt 1800-talsämne? Några glimtar ur en disciplins historia.” I: Jan Svensson (red): Nordistiken som vetenskap. Artiklar om ämnets historia, teorier och metoder. (XX) Lund 1988. Sid. 31–46.

”Lars Neogard – gutamålets förste beskrivare.” I: Festskrift till Ingemar Olsson 25 augusti 1988. (MINS 28.) Stockholm. Sid. 397–412.

”Translation Theory and Textual Philology – a Fruitful Interplay?” I: P.N. Chaffey m.fl. (red.): Translation Theory in Scandinavia. Proceedings from The Scandinavian Symposium on Translation Theory (SSOTT) III, Oslo 1113 August 1988. Oslo 1988. Sid. 64–80.

1987

”Birgitta, Erasmus und Luther. Lateinisch-deutsch-schwedischer Sprachkontakt im Spät­mittelalter.” I: P.Sture Ureland (red): Sprachkontakt in der Hanse. Aspekte des Sprach­ausgleichs im Ostsee- und Nordseeraum. Akten des 7. Internationalen Symposions über Sprachkontakt in Europa, Lübeck 1986. Tübingen 1987. Sid. 203–29.

1984

”Inledning.” I: Lars Wollin (utg.): Tiällmannstudier. Nordlund 4. Lund. S. 5–16.

”Donatus och den svenska grammatikens pionjärer.” I: Lars Wollin (utg.): Tiällmannstudier. Nordlund 4. Lund. S. 17–59.

1983

Svensk latinöversättning. II. Förlagan och produkten. Lundastudier i nordisk språkveten­skap A 35. Lund: W. Ekstrand. Även: Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter 74:2.

1981

Svensk latinöversättning. I. Processen. (Diss.) Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 34. Lund: W. Ekstrand. Även: Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1, Svenska skrifter 74:1.

1980

Translating Strategies. Technical Approaches to Translating Latin in Medieval Sweden. I: E. Hovdhaugen (red.): The Nordic Languages and Modern Linguistics. Proceedings of the Fourth International Conference of Nordic and General Linguistics in Oslo 1980. Oslo 1980. Sid. 374– 81.

1972

”Något om färöiska fågelnamn.” I: Färöiska studier. Lundastudier i nordisk språkveten­skap. Ser. D: 5. Lund 1972. Sid. 16–33.