Lars Wollin

Lars Wollin, professor emeritus i nordiska språk/svenska. Senast verksam vid Åbo Akademi, Finland, tidigare främst vid Lunds, Göteborgs och Uppsala universitet. Bosatt i Uppsala.

Mina viktigaste intressefält är översättningsvetenskap och språkhistoria, båda med nordisk och svensk tillämpning. En central dimension är latinets roll i de flesta skeden av svenskans utveckling. Doktorsavhandlingen 1981 handlade om latinöversättningen i det senmedeltida klostret i Vadstena och byggde på en egen modell för grammatisk analys av översättningsprocessen. Därefter har min forskning rört sig inom främst tre, delvis överlappande områden:

  • översättningens roll i nordisk och (huvudsakligen) svensk språkhistoria – i medeltidens riddarepik, birgittinska mystik och religiösa uppbyggelselitteratur; i det karolinska skedets patriotiska försvenskning av antik och isländsk berättarkonst; i 1800- och 1900-talets romaner, från klassiker och nobelpristagare till massproducerad populärlitteratur.
  • nordisk och svensk medeltidsfilologi – fornsvenska (i några fall norröna och latinska) textkällors språkliga karaktär och inbördes sammanhang
  • den svenska språkvetenskapens historia – de första grammatikorna och dialektbeskrivningarna under 1600- och 1700-talet; den svenska nordistikens tidiga framväxt som akademisk disciplin.

Jag planerar sedan länge en större historik över svensk översättning från högmedeltid till nutid.